Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiący jego autorską opinię o wartości nieruchomości. W zależności od rodzaju nieruchomości  rzeczoznawca majątkowy  potrzebuje różnych dokumentów i/lub danych. Na podstawie ich badania następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych parametrów mających wpływ na wartość nieruchomości. Podstawowe dokumenty do wyceny zamieszczone są poniżej, jednakże ostateczna lista jest przygotowywana po zapoznaniu się ze zleceniem. Posiadanie odpowiedniego zestawu dokumentów może przyspieszyć realizację zlecenia. Na życzenie Państwa mogę pomóc przy uzyskaniu niektórych dokumentów.

Nieruchomości lokalowe

(lokal mieszkalny, lokal mieszkalny w budowie, lokal użytkowy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu)
 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu (jeśli dotyczy)
 • umowa deweloperska wraz załącznikami (jeśli dotyczy)
 • decyzja o sposobie użytkowania lokalu o funkcji niemieszkalnej (jeśli dotyczy)
 • umowa najmu jeżeli lokal jest wynajmowany
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością koszty napraw bieżących i konserwacji (jeśli dotyczy)
 • dokumentacja techniczna (opcjonalnie)

Służebność

 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej)
 • mapa zasadnicza
 • mapa z projektem/przebiegiem służebności
 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie)

Nieruchomości gruntowa niezabudowana

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu)
 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • mapa zasadnicza
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli były wydane)

Nieruchomość gruntowa zabudowana

(w tym nieruchomości zabudowanej budynkiem w budowie)

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu)
 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • dokumentacja techniczna (np. projekt budowlany) potwierdzająca powierzchnię użytkową budynku lub jego inwentaryzacja
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • kosztorys (opcjonalnie)
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie)

Nieruchomość komercyjna

(nieruchomość zabudowana budynkami biurowymi, handlowymi, magazynami lub przemysłowymi)

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu)
 • numer księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej)
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (jeżeli obowiązuje)
 • dziennik budowy gdy inwestycja nie została zakończona (do wglądu)
 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • dokumentacja techniczna, tj. projekt architektoniczno-budowlany, rzut lokalu itd, potwierdzający powierzchnię użytkową budynku/lokalu lub jego inwentaryzacja
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty napraw bieżących i konserwacji, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy).
 • umowy najmu jeżeli nieruchomość jest wynajmowana

Jeśli macie Państwo pytania, chcielibyście żebym się z skontaktowała, Proszę o przesłanie wiadomości

formularz kontaktowy